Dokumenty

Dokumenty, jakie należy przygotować do aktu notarialnego.

Dokumenty niezbędne do sporządzenia czynności notarialnych należy dostarczać do Kancelarii przed terminem aktu notarialnego, przy czym można zrobić to także za pośrednictwem poczty elektronicznej, przedkładając następnie oryginały przy osobistym spotkaniu.

Każda sprawa rozpatrywana jest indywidualnie, dlatego też w celu uzyskania rzetelnej informacji dotyczącej dokumentów niezbędnych do sporządzenia aktu notarialnego zachęcamy do kontaktu z Kancelarią Notarialną.

Przykładowy wykaz dokumentów potrzebnych do sporządzenia aktu notarialnego:

1. Nieruchomości gruntowej:

  • dokument, będący podstawą nabycia prawa, np. wypis aktu notarialnego, orzeczenie sądu, Akt Własności Ziemi, akt poświadczenia dziedziczenia, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, wyrok rozwodowy, itp.;
  • numer księgi wieczystej;
  • wypis z rejestru gruntów (Starostwo Powiatowe/Urząd Miasta – w zależności od położenia nieruchomości);
  • wyrys z mapy ewidencyjnej (Starostwo Powiatowe/Urząd Miasta – w zależności od położenia nieruchomości), jeżeli:
   • jedna z działek ujawnionych w księdze wieczystej ulegnie odłączeniu,
   • nieruchomość ujawniona w księdze wieczystej uległa podziałowi,
   • nieruchomość ujawniona w księdze wieczystej zmieniła powierzchnię;
  • mapa z projektem podziału nieruchomości oraz decyzja zatwierdzająca podział, jeżeli dokonany został podział geodezyjny nieruchomości;
  • zaświadczenie stwierdzające czy nieruchomość jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, strefą rewitalizacji oraz Specjalną Strefą Ekonomiczną (Urząd Miasta/Urząd Gminy);
  • zaświadczenie stwierdzające czy nieruchomość objęta jest uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach (Starostwo Powiatowe/Urząd Miasta – w zależności od położenia nieruchomości);
  • zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia jeżeli podstawą nabycia nieruchomości jest: dziedziczenie, zasiedzenie lub darowizna dokonana po 2007 r.
  • wypis umowy majątkowej małżeńskiej jeżeli małżonków obowiązuje ustrój majątkowy inny niż wspólność ustawowa;
  • odpis z KRS, umowa bądź statut, uchwała uprawnionego organu wyrażająca zgodę na zbycie lub nabycie nieruchomości, jeśli jest konieczna jeżeli stroną czynności notarialnej jest osoba prawna/jednostka organizacyjna.
 • W przypadku nabycia nieruchomości rolnej przez osobę spełniającą kryteria pozostawania rolnikiem indywidualnym, do aktu notarialnego należy również przedłożyć także:
  • pisemne oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego (możliwe do sporządzenia w Kancelarii Notarialnej);
  • zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały;
  • dyplom/świadectwo ukończenia szkoły potwierdzające posiadanie kwalifikacji rolniczych.

 • W przypadku ustanowienia hipoteki, do aktu notarialnego należy również przedłożyć dokument, z którego wynika wierzytelność np. umowę kredytu, umowę pożyczki, umowę o udzielenie dotacji, ugodę;

2. Lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość:

  • dokument, będący podstawą nabycia prawa np. wypis aktu notarialnego, orzeczenie sądu, akt poświadczenia dziedziczenia, postanowienie sądu o stwierdzenie nabycia spadku, wyrok rozwodowy, itp.;
  • numer księgi wieczystej;
  • zaświadczenie o braku zaległości w opłatach związanych z lokalem (Wspólnota Mieszkaniowa/Spółdzielnia Mieszkaniowa);
  • zaświadczenie dot. stanu zameldowania w lokalu (Urząd Miasta/Urząd Gminy);
  • zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia jeżeli podstawą nabycia nieruchomości jest: dziedziczenie, zasiedzenie lub darowizna dokonana po 2007 r.;
  • wypis umowy majątkowej małżeńskiej jeżeli małżonków obowiązuje ustrój majątkowy inny niż wspólność ustawowa;
  • odpis z KRS, umowa bądź statut, uchwała uprawnionego organu wyrażająca zgodę na zbycie lub nabycie nieruchomości, jeśli jest konieczna jeżeli stroną czynności notarialnej jest osoba prawna/jednostka organizacyjna.

 • W przypadku ustanowienia hipoteki, do aktu notarialnego należy również przedłożyć dokument, z którego wynika wierzytelność np. umowę kredytu, umowę pożyczki, umowę o udzielenie dotacji, ugodę;

3. Spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu:

  • dokument, będący podstawą nabycia prawa, np. przydział, wypis aktu notarialnego, orzeczenie sądu, akt poświadczenia dziedziczenia, postanowienie sądu o stwierdzenie nabycia spadku, wyrok rozwodowy, itp.;
  • numer księgi wieczystej jeżeli księga wieczysta została założona;
  • zaświadczenie do celu założenia księgi wieczystej (Spółdzielnia Mieszkaniowa) jeżeli księga wieczysta ma zostać założona;
  • zaświadczenie o osobach, którym prawo przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz o braku zaległości w opłatach związanych z lokalem (Spółdzielnia Mieszkaniowa);
  • zaświadczenie dot. stanu zameldowania w lokalu (Urząd Miasta/Urząd Gminy);
  • zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia jeżeli podstawą nabycia nieruchomości jest: dziedziczenie, zasiedzenie lub darowizna dokonana po 2007 r.;
  • wypis umowy majątkowej małżeńskiej jeżeli małżonków obowiązuje ustrój majątkowy inny niż wspólność ustawowa;
  • odpis z KRS, umowa bądź statut, uchwała uprawnionego organu wyrażająca zgodę na zbycie lub nabycie nieruchomości, jeśli jest konieczna jeżeli stroną czynności notarialnej jest osoba prawna/jednostka organizacyjna.

 • W przypadku ustanowienia hipoteki, do aktu notarialnego należy również przedłożyć dokument, z którego wynika wierzytelność np. umowę kredytu, umowę pożyczki, umowę o udzielenie dotacji, ugodę.

1. Nieruchomości gruntowej:

  • dokument, będący podstawą nabycia prawa, np. wypis aktu notarialnego, orzeczenie sądu, Akt Własności Ziemi, akt poświadczenia dziedziczenia, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, wyrok rozwodowy, itp.;
  • numer księgi wieczystej;
  • wypis z rejestru gruntów (Starostwo Powiatowe/Urząd Miasta – w zależności od położenia nieruchomości);
  • wyrys z mapy ewidencyjnej (Starostwo Powiatowe/Urząd Miasta – w zależności od położenia nieruchomości), jeżeli:
   • jedna z działek ujawnionych w księdze wieczystej ulegnie odłączeniu,
   • nieruchomość ujawniona w księdze wieczystej uległa podziałowi,
   • nieruchomość ujawniona w księdze wieczystej zmieniła powierzchnię;
  • mapa z projektem podziału nieruchomości oraz decyzja zatwierdzająca podział, jeżeli dokonany został podział geodezyjny nieruchomości;
  • zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia jeżeli podstawą nabycia nieruchomości jest: dziedziczenie, zasiedzenie lub darowizna dokonana po 2007 r.;
  • zaświadczenie stwierdzające czy nieruchomość objęta jest uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach (Starostwo Powiatowe/Urząd Miasta – w zależności od położenia nieruchomości);
  • wypis umowy majątkowej małżeńskiej jeżeli małżonków obowiązuje ustrój majątkowy inny niż wspólność ustawowa;
  • wypis umowy majątkowej małżeńskiej jeżeli małżonków obowiązuje ustrój majątkowy inny niż wspólność ustawowa;
  • odpis z KRS, umowa bądź statut, uchwała uprawnionego organu wyrażająca zgodę na zbycie lub nabycie nieruchomości, jeśli jest konieczna jeżeli stroną czynności notarialnej jest osoba prawna/jednostka organizacyjna.
 • W przypadku ustanowienia hipoteki, do aktu notarialnego należy również przedłożyć dokument, z którego wynika wierzytelność np. umowę kredytu, umowę pożyczki, umowę o udzielenie dotacji, ugodę;

2. Lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość:

  • dokument, będący podstawą nabycia prawa np. wypis aktu notarialnego, orzeczenie sądu, akt poświadczenia dziedziczenia, postanowienie sądu o stwierdzenie nabycia spadku, wyrok rozwodowy, itp.;
  • numer księgi wieczystej;
  • zaświadczenie o braku zaległości w opłatach związanych z lokalem (Wspólnota Mieszkaniowa/Spółdzielnia Mieszkaniowa);
  • zaświadczenie dot. stanu zameldowania w lokalu (Urząd Miasta/Urząd Gminy);
  • zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia jeżeli podstawą nabycia nieruchomości jest: dziedziczenie, zasiedzenie lub darowizna dokonana po 2007 r.;
  • wypis umowy majątkowej małżeńskiej jeżeli małżonków obowiązuje ustrój majątkowy inny niż wspólność ustawowa;
  • odpis z KRS, umowa bądź statut, uchwała uprawnionego organu wyrażająca zgodę na zbycie lub nabycie nieruchomości, jeśli jest konieczna jeżeli stroną czynności notarialnej jest osoba prawna/jednostka organizacyjna.

 • W przypadku ustanowienia hipoteki, do aktu notarialnego należy również przedłożyć dokument, z którego wynika wierzytelność np. umowę kredytu, umowę pożyczki, umowę o udzielenie dotacji, ugodę;

3. Spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu:

  • dokument, będący podstawą nabycia prawa, np. przydział, wypis aktu notarialnego, orzeczenie sądu, akt poświadczenia dziedziczenia, postanowienie sądu o stwierdzenie nabycia spadku, wyrok rozwodowy, itp.;
  • numer księgi wieczystej jeżeli księga wieczysta została założona;
  • zaświadczenie do celu założenia księgi wieczystej (Spółdzielnia Mieszkaniowa) jeżeli księga wieczysta ma zostać założona;
  • zaświadczenie o osobach, którym prawo przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz o braku zaległości w opłatach związanych z lokalem (Spółdzielnia Mieszkaniowa);
  • zaświadczenie dot. stanu zameldowania w lokalu (Urząd Miasta/Urząd Gminy);
  • zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia jeżeli podstawą nabycia nieruchomości jest: dziedziczenie, zasiedzenie lub darowizna dokonana po 2007 r.;
  • wypis umowy majątkowej małżeńskiej jeżeli małżonków obowiązuje ustrój majątkowy inny niż wspólność ustawowa;
  • odpis z KRS, umowa bądź statut, uchwała uprawnionego organu wyrażająca zgodę na zbycie lub nabycie nieruchomości, jeśli jest konieczna jeżeli stroną czynności notarialnej jest osoba prawna/jednostka organizacyjna.

 • W przypadku ustanowienia hipoteki, do aktu notarialnego należy również przedłożyć dokument, z którego wynika wierzytelność np. umowę kredytu, umowę pożyczki, umowę o udzielenie dotacji, ugodę.
 • akt zgonu Testatora;
 • testament.
 • akt zgonu Spadkodawcy;
 • akt małżeństwa Spadkodawcy i jego małżonka;
 • akt małżeństwa Spadkobiercy, który na skutek zawarcia związku małżeńskiego zmienił nazwisko, bądź akt urodzenia Spadkobiercy, który na skutek zawarcia związku małżeńskiego nie zmienił nazwiska bądź który nie pozostaje w związku małżeńskim;
 • PESEL Spadkodawcy;
 • numer księgi wieczystej, w której Spadkodawca ujawniony jest jako właściciel bądź uprawniony.
 • akt zgonu Spadkodawcy;
 • wskazanie danych osobowych osób, które wchodzą w krąg  spadkobierców ustawowych (imiona, nazwisko, określenie pokrewieństwa, miejsce zamieszkania);
 • postanowienie sądu o zezwoleniu na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd majątkiem dziecka jeżeli spadek odrzucany jest w imieniu i na rzecz małoletniego.