Czynności notarialne

Czynności notarialne sporządzane przez Notariusza.

Akt poświadczenia dziedziczenia (APD)

Urzędowe stwierdzenie nabycia spadku przez spadkobierców. Stanowi alternatywę dla wydawanego przez sąd postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku i wywołuje skutki takie jak prawomocne postanowienie sądu.

Europejskie poświadczenie spadkowe (EPS)

Urzędowe stwierdzenie nabycia spadku przeznaczone do wykorzystywania przez spadkobierców, którzy potrzebują wykazać w innym państwie członkowskim UE swój status lub wykonywać swoje prawa.

Dział spadku

Instytucja prawa spadkowego mająca na celu ustanie stanu współuprawnienia spadkobierców do spadku i przyznanie określonych praw majątkowych przynajmniej niektórym z nich.

Przyjęcie spadku

Oświadczenie spadkowe, które może przyjąć formę przyjęcia prostego, czyli bez ograniczenia odpowiedzialności za długi spadkowe bądź przyjęcia z dobrodziejstwem inwentarza, czyli z ograniczeniem odpowiedzialności za długi spadkowe.

Pełnomocnictwo

Upoważnienie osoby lub osób do dokonywania w imieniu i na rzecz mocodawcy czynności prawnych określonych w treści pełnomocnictwa.

Odrzucenie spadku

Oświadczenie spadkowe powodujące wyłączenie od dziedziczenia. Odrzucający spadek zostaje wyłączony od dziedziczenia, tak jakby nie dożył otwarcia spadku.

Testament

Rozrządzenie majątkiem na wypadek śmierci.

Zrzeczenie się dziedziczenia

Umowa zawierana pomiędzy spadkodawcą a przyszłym spadkobiercą ustawowym. Zrzekający się dziedziczenia zostaje wyłączony od dziedziczenia, tak jakby nie dożył otwarcia spadku.

Akt powołania zarządcy sukcesyjnego

Powołanie zarządcy po śmierci przedsiębiorcy i inne związane z tym oświadczenia należy złożyć przed Notariuszem.

Podział majątku
wspólnego

Przedmiotem podziału majątku wspólnego mogą być wyłącznie przedmioty nabyte do wspólności majątkowej małżeńskiej. Podział majątku wspólnego może być całkowity lub częściowy.

Zniesienie współwłasności

Gdy między współwłaścicielami istnieje zgoda co do zniesienia współwłasności, a także zgoda co do sposobu, w jaki to ma nastąpić, zniesienie współwłasności może nastąpić w drodze umowy. Strony mogą dokonać również częściowego zniesienia współwłasności. Strony umowy dokonują zniesienia współwłasności nieodpłatnie, bądź też odpłatnie.

Umowa o podział nieruchomości wspólnej do korzystania (quoad usum)

Umowa zawierana pomiędzy współwłaścicielami nieruchomości, mająca na celu określenie, w jakim zakresie konkretny współwłaściciel może korzystać z nieruchomości wspólnej, na zasadach wyłączności.

Umowa majątkowa
małżeńska

Przez umowę majątkową małżeńską zawartą w formie aktu notarialnego, małżonkowie mogą wspólność ustawową rozszerzyć lub ograniczyć albo ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków.

Datio in solutum

Umowa oparta na art. 453 Kodeksu cywilnego, który stanowi, że jeżeli dłużnik w celu zwolnienia się z zobowiązania spełnia za zgodą wierzyciela inne świadczenie, świadczenie wygasa. Konstrukcja datio in solutum pozwala zastąpić pierwotne świadczenie innym i za jego pomocą doprowadzić do pomyślnego zwolnienia się z długu.

Umowa darowizny

Przez umowę darowizny darczyńca bezpłatnie świadczy na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku. Darczyńca nieodpłatnie przekazuje obdarowanemu składnik majątku lub sumę pieniędzy.

Umowa zamiany

Przez umowę zamiany każda ze stron przenosi na drugą stronę własność rzeczy w zamian za przeniesienie własności innej rzeczy. W umowie zamiany nie jest wymagana jednorodność wymienianych świadczeń, wobec czego świadczenia stron umowy mogą należeć do różnych kategorii przedmiotów majątkowych.

Umowa sprzedaży

Przez umowę sprzedaży sprzedawca przenosi na kupującego własność rzeczy i wydaje mu rzecz, a kupujący rzecz odbiera i płaci sprzedawcy cenę.

Umowa warunkowa

Występuje najczęściej w przypadku, gdy nieruchomość objęta jest prawem pierwokupu. Warunkiem przeniesienia własności nieruchomości jest nieskorzystanie z prawa pierwokupu przez uprawniony podmiot.

Umowa przedwstępna

Umowa przez którą jedna ze stron lub obie zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy.

Umowa o dożywocie

Umowa, mocą której w zamian za przeniesienie własności nieruchomości nabywca zobowiązuje się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie, w braku odmiennej umowy, przyjąć zbywcę jako domownika, dostarczać mu wyżywienia, ubrania, mieszkania, światła i opału, zapewnić mu odpowiednią pomoc i pielęgnowanie w chorobie oraz sprawić mu własnym kosztem pogrzeb odpowiadający zwyczajom miejscowym.

Umowa renty

Przez umowę renty jedna ze stron zobowiązuje się względem drugiej do określonych świadczeń okresowych w pieniądzu lub w rzeczach oznaczonych tylko co do gatunku.

Umowa deweloperska

Umowa zawierana między deweloperem prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie budownictwa mieszkaniowego w każdej prawnie dopuszczalnej formie organizacyjno-prawnej, a nabywcą - wyłącznie osobą fizyczną, przy czym nieistotny jest cel nabycia. Deweloper zobowiązuje się do wybudowania budynku oraz ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia własności tego lokalu oraz praw niezbędnych do korzystania z tego lokalu na nabywcę, zaś nabywca zobowiązany jest do zapłaty ceny.

Ustanowienie odrębnej
własności

Odrębną własność lokalu można ustanowić w drodze umowy, jednostronnej czynności prawnej właściciela nieruchomości albo orzeczenia sądu znoszącego współwłasność. Lokal staje się odrębną nieruchomością z chwilą założenia księgi wieczystej.

Ustanowienie hipoteki

Nieruchomość można obciążyć prawem, na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości bez względu na to, czyją stała się własnością, i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości. Do powstania hipoteki niezbędny jest wpis w księdze wieczystej.

Ustanowienie służebności

Wyróżnia się trzy rodzaje służebności: gruntową, osobistą oraz przesyłu. Służebność gruntowa jest ustanawiana na rzecz właściciela innej nieruchomości (tzw. nieruchomości władnącej). W praktyce najczęściej spotykana jest służebność gruntowa polegająca na prawie przechodu, przejazdu i przeprowadzania mediów przez nieruchomość obciążoną. Służebność osobista umożliwia korzystanie z nieruchomości w ściśle określonym zakresie przez konkretnie wskazaną osobę, polega więc np. na prawie zamieszkiwania przez określoną osobę w określonym miejscu. Służebność przesyłu umożliwia przedsiębiorcy przesyłowemu korzystanie ze swoich urządzeń, posadowionych na nieruchomościach będących własnością innych osób.

Ustanowienie użytkowania

Rzecz można obciążyć prawem do jej używania i do pobierania jej pożytków. Przedmiotem użytkowania może być przede wszystkim rzecz, zarówno ruchoma jak i nieruchomość. Użytkowanie może być ustanowione za wynagrodzeniem albo bez wynagrodzenia. Można je zastrzec na czas określony albo nieokreślony.

Umowa spółki

Umowa mająca na celu zawiązanie spółki, zawierana między zainteresowanymi stronami, które zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu.

Akt ustanowienia fundacji

Oświadczenie woli o ustanowieniu fundacji, które powinno być złożone w formie aktu notarialnego. Zachowania tej formy nie wymaga się, jeżeli ustanowienie fundacji następuje w testamencie.

Poddanie się egzekucji

Oświadczenie stanowiące dobrowolne zobowiązanie się dłużnika do poddania się egzekucji na rzecz konkretnego wierzyciela.

Protokoły

Notariusz spisuje protokoły walnych zgromadzeń organizacji społecznych, stowarzyszeń, spółdzielni, spółek i innych osób prawnych w przypadkach prawem przewidzianych. Notariusz spisuje również protokoły, w tym protokoły dziedziczenia i protokoły związane z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, w celu stwierdzenia przebiegu pewnych czynności i zdarzeń wywołujących skutki prawne, a w szczególności dotyczące stawiennictwa stron i złożonych przez nie oświadczeń, a także - na żądanie strony stawającej - niestawiennictwa strony drugiej.

Protesty

Notariusz sporządza protesty weksli i czeków.

Depozyt

Notariusz przyjmuje na przechowanie: dokumenty (także w kopertach zamkniętych), papiery wartościowe, nośniki cyfrowe oraz pieniądze w walucie polskiej lub obcej, w związku z dokonywaną w kancelarii notarialnej czynności.

Poświadczenie własnoręczności podpisu

Urzędowe stwierdzenie, że podpis na dokumencie został położony własnoręcznie.

Poświadczenie pozostawania przy życiu lub w określonym miejscu

Notariusz może poświadczyć pozostawanie przy życiu lub w określonym miejscu w przypadku stawiennictwa określonej osoby w Kancelarii Notarialnej. Możliwe jest również dokonanie czynności poświadczenia poza siedzibą Kancelarii.

Poświadczenie za zgodność z oryginałem

Urzędowe zaświadczenie przez Notariusza, że odpis, wyciąg lub kopia są zgodne z okazanym mu dokumentem.

Poświadczenie daty pewnej

Urzędowe stwierdzenie, że w chwili dokonania poświadczenia dokument istniał.

Projekt

Na żądanie stron Notariusz sporządza projekty umów i innych czynności notarialnych.